Veikla

Tvarkos

Bendrieji veiklos dokumentai:

Ugdomojo proceso organizavimo dokumentai:

Informacija pildoma)

Ugdymas

Lopšelio – darželio ,,Buratinas“ pedagogai ugdomąją veiklą organizuoja pagal 2007 m.  sukurtą ugdomosios veiklos programą.   Vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo programų aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministerijos 2011 m. birželio 7d. ISAK. Nr. 1009, programa atnaujinta 2011 metais.

Ši ikimokyklinio ugdymo programa savita tuo, kad siejama su sveikos gyvensenos įgūdžių ir įpročių ugdymu, vertybinių nuostatų ir elgsenos formavimu. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų saugumui, sveikatos stiprinimui, fiziniam aktyvumui, sveikos gyvensenos ugdymui. Žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos poreikių patenkinimui.

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa yra orientyras, leidžiantis pedagogui kryptingai organizuoti ugdomąją veiklą, kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas, ugdymo(si) turinį ,,priartinti prie vaiko“.

Didžiulis dėmesys yra skiriamas vaikų kompetencijų ugdymui: socialinei, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo ir meninei kompetencijai, saugumui, psichinės ir fizinės sveikatos saugojimui, stiprinimui bei mitybai.

Atsižvelgiant į individualias vaiko ypatybes, vaikų veikla individualizuojama, keičiama, derinant aktyvią ir pasyvią veiklą grupėje ir lauke. Darželyje vaikų ugdymas siejamas su sveikatos stiprinimo bei aplinkosaugos švietimo nuostatomis.

Nuo pirmų  atėjimo į darželį dienų vaikas mūsų įstaigoje ugdomas kryptingai, sistemingai, taikant įvairius ugdymo metodus, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus, galimybes, tėvų pageidavimus, lūkesčius.

Ugdymo(si) kryptingumas

Ikimokyklinio ugdymo programa – 2016m.

Ikimokyklinio ugdymo programa – 2011 m.