1C (nuo 1,5 m.)

1C grupėje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai nuo 1,5 metų

Mokytojos:
Rimantė Vaišvilaitė – mokytoja;
Raimonda Donielėlaitėmokytojos padėjėja;

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.4. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 20 vaikų.