4 (mišri 4 val.)

4 grupėje ugdomi mišraus amžiaus vaikai nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios pagal 4 valandų ugdymo modelį.

Mokytojos: Daina Barauskienė

Grupė formuojama

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 5.7. punktu grupė, kurioje ugdomi vaikai nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios formuojama ne daugiau kaip iš 12 vaikų.

Grupės naujienos nuo 2021-01-01