Ikimokyklinis ugdymas

 

Ikimokyklinio ugdymo procesas įstaigoje organizuojamas vadovaujanti esmine filosofo – psichologo Ž. Piaget idėja, kad žmogus yra aktyvi, žingeidi ir išradinga asmenybė visą savo gyvenimą.

Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” vaikas filosofiškai suprantamas kaip reiškinys – Vaikas gimsta todėl, kad privalėjo gimti; žmogus gimsta žmogui, žmonės reikalingi vieni kitiems, jiems reikia kits kito, nes jie, kurdami vienas kitą, taip pat kuria ir save.

Vaikas turi galingiausią dvasinę energiją ir neriboto  TOBULĖJIMO galimybę. Jis – aktyvus savo žinojimo, identiteto, kultūros kūrėjas, kuris ugdosi eksperimentuodamas, bandydamas, darydamas savas išvadas, o Mokytojas – tai daug kantrybės turintis patarėjas, kuris visada prireikus gali padėti.

Visas ikimokyklinio ugdymo (-si)procesas organizuojamas siekiant vaiko gerovės, kur būtų tenkinami vaiko fiziologiniai, saugumo, socialiniai, saviraiškos ir savirealizacijos užtikrinimo poreikiai bei poreikis būti gerbiamam ir pripažintam.

Ypatingas dėmesys skiriamas socialinio emocinio intelekto ugdymui, pagarbos jausmo kitam Žmogui ir gamtai formavimuisi. Laikomasi nuostatos, jog pozityviai suvokdamas aplinką vaikas ugdysis aukštą savivertę, užtikrins savo asmeninę sėkmę tolimesniame gyvenime. Socialinės-emocinės kompetencijos ugdomos į bendrąjį ikimokyklinį ugdymą integruojant programos “Kimochis” įgyvendinimą.

Ugdymo procesas grindžiamas U. Bronfenbrenerio ir R. Sears ekologinės raidos teorija, kur reikšmingas dėmesys skiriamas gamtinės, socialinės ir kultūrinės aplinkos įtaka vaiko ugdymui (si), sėkmingiems bendravimo ir partnerystės ryšių kūrimui. Vaikų gamtosauginės nuostatos formuojamos įgyvendinant Gamtosauginių mokyklų programą (GMP). Šios programos pagrindinis aspektas – kryptinga mokyklos bendruomenės 7 žingsnelių metodika, kuri leidžia, dermėje su ikimokyklinio ugdymo programa, organizuoti ugdomąjį procesą gamtosauginę veiklą atitinkama tematika.

Didelis dėmesys ikimokykliniame amžiuje skiriamas sveikos gyvensenos nuostatų formavimuisi ir įgūdžių stiprinimui. Sveikatos stiprinimo veikla organizuojama įgyvendinant programą „Sveikatos šaltinėlis“ , kurios paskirtis – užtikrinti sveikos gyvensenos visapusiško ugdymo veiksmingumą, formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis pedagogų bei bendruomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. Programa grindžiama įstaigos, šeimos ir įvairių specialistų bendradarbiavimu, o vykdoma remiantis pagrindiniais ugdymo bei prevencijos principais. Programos turinys, atsižvelgiant į ugdymo patirties ypatumus ir atitinkamos prevencinės veiklos poreikį, pritaikytas kiekvienam amžiaus tarpsniui ir apima ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Neatskiriama ikimokyklinio ugdymo dalis – kūno kultūra ir sportas, kas įstaigoje suprantama kaip svarbia sveikatos stiprinimo priemone, galinčia padėti išsigelbėti nuo pasyvumo, tingumo, protinio darbo perkrovų. Įgyvendinama Olimpinio ugdymo programa “Vaikų darželis – olimpinio kelio pradžia” siekiama ikimokykliniame amžiuje ugdyti harmoningą, kūrybingą ir laisvą asmenybę, formuoti olimpinę kultūrą, gebėjimą mankštintis, sportuoti, per atsakingos asmenybės augimą siekti fizinės ir dvasinės darnos, judėjimo džiaugsmo, kilnaus ir garbingo elgesio ne tik sporte, bet ir visose gyvenimo situacijose.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi 10 ikimokyklinio amžiaus grupių.

Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” direktoriaus įsakymu patvirtintą ikimokyklinio ugdymo programą  (Susipažinti su “Ikimokyklinio ugdymo programa”)

Ikimokyklinio ugdymo organizavimo tvarka:

•    Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1,5 iki 6 metų;
•    Ikimokyklinio ugdymo grupės gali būti komplektuojamos iš to paties arba iš mišraus amžiaus vaikų;
•    Ikimokyklinis ugdymas tėvų prašymu gali būti teikimas pilną dieną arba pagal 4 valandų ugdymo rėžimą;
•    Vaikui lankant darželį pagal 4 valandų ugdymo rėžimą, maitinimas neorganizuojamas;
•    Tėvams (globėjams), pasirašius mokymo sutartį, vaikui ikimokyklinio ugdymo grupės lankymas yra privalomas.