Konkursai

Mažeikių lopšelis–darželis „Buratinas“ skelbia konkursą Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1 etatas) užimti.

Pareigybės lygis – A (A2).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, individualių planų, ugdymo programų, metų veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą, užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą, mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą, vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą mokytojams, rengti ataskaitas, teikti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su vaikais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui kuruos pagalbos mokiniui specialistų veiklą, konsultuos tėvus ugdymo klausimais, rūpinsis spec. poreikių turinčių mokinių ugdymosi prieinamumu ir kokybe.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

•        turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

•        turėti ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą;

•        gerai mokėti lietuvių kalbą;

•         mokėti bent vieną iš užsienio kalbų;

•        mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis;

•           išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo
metodus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės
aktus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;

•           sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai pretendentams:

•        privalumai nurodomi / pateikiami pretendento nuožiūra;

•         pateikta darbo vizija.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

•        prašymą leisti dalyvauti konkurse;

•         asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

•         gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“  pakeitimo“, 1 priedą;

•          kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;

•          rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

            Pretendentų dokumentai priimami: 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagristų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dokumentų pateikimo būdas: Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie dokumentų pateikimą pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

 

Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Sodų g. 16A, LT-89116 Mažeikiai, tel. (8 443) 72 695. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 191650592.

Informacija apie konkursą paskelbta 2024-04-16.
Dokumentai teikiami iki 2024-04-30.
Preliminari atrankos data – 2024-05-16.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikia: Mažeikių lopšelio–darželio „Buratinas“ direktorė Laima Norvaišienė, kontaktinis tel. (8 443) 72 695, el. paštas: direktore@buratinas.lt