Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ korupcijos prevencijos programa

 

PATVIRTINTA
Mažeikių lopšelio – darželio „Buratinas“
Direktoriaus 2022 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. V1- 57

 MAŽEIKIŲ LOPŠELIO DARŽELIO „BURATINAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022–2024 METAMS

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1.     Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ 2022–2024 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta užtikrinti korupcijos prevenciją, siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo galimybes, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Mažeikių lopšelyje-darželyje „Buratinas“ (toliau – Darželis).

2.      Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:
2.1.     korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Darželyje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;
2.2.    korupcijos prevencija– korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3.   Programos tikslai:
3.1.  formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;
3.2.  atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti Darželyje ir jas šalinti;
3.3.  užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Darželyje.

4.   Programos uždaviniai:
4.1.  mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
4.2.    siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami Darželio bendruomenei;
4.3.    didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Darželyje, supažindinti su korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis;
4.4.    skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;
4.5.    sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos klausimais.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

5.   Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
5.1.  teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
5.2.  visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
5.3.  sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.

IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

6.   Siekiami rezultatai:
6.1.  didinti nepakantumą korupcijai;
6.2.  gerinti korupcijos prevencijos organizavimą Darželyje;
6.3.  didinti visuomenės pasitikėjimą Darželiu;

7.   Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
7.1.   parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;
7.2.   įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;
7.3.   atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;
7.4.   asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;
7.5.   oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;
7.6.  organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.

8.   Kiekviena Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

IV. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

9.    Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (1 priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
10.  Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
11.   Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakingas Darželio direktoriaus paskirtas asmuo už korupcijos prevenciją.
12.   Darželio prevencijos programą tvirtina Darželio direktorius.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.   Ši programa įsigalioja nuo 2023 m. sausio 2 d.
14.   Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
15.    Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.
16.    Programa skelbiama Darželio interneto svetainėje.

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” korupcijos prevencijos priemonių planas 2022-2024 metams