Mažeikių lopšelio – darželio Ikimokyklinio ugdymo programa

 

Lopšelio-darželio  „Buratinas“ Ikimokyklinio ugdymo programa parengta  vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, mokyklos nuostatais, švietimo ir mokslo ministerijos 2006 m. metodinėmis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo programai rengti. Ikimokyklinio ugdymo programa patvirtinta 2007 m. rugpjūčio 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-37.

Programą parengė programos rengimo komanda: direktorė Živilė Brazaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Tamušauskienė, auklėtojos –Stanislava Radvilavičienė, Janina Juzumienė, Vanda Jonkuvienė, kūno kultūros pedagogė Roma Gydrienė, meninio ugdymo pedagogė Virginija Norkuvienė.

2011 m. lopšelio-darželio „Buratinas” Ikimokyklinio ugdymo programa atnaujinta ir patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-76. Programą atnaujino: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Tamušauskienė, auklėtojos – Stanislava Radvilavičienė, Janina Juzumienė, Vanda Jonkuvienė.

2016 m.  Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ Ikimokyklinio ugdymo programa atnaujinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, švietimo aprūpinimo centro 2016 m. parengtu „ Ikimokyklinio  amžiaus vaikų pasiekimų aprašu”. Programą atnaujino programos rengimo darbo grupė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genė Tamušauskienė, auklėtojos –Aldona Naujokaitienė, Jurgita Karkliuvienė, Birutė Budrevičienė, Vanda Jonkuvienė, Jolita Miltenienė, auklėtoja kūno kultūrai Roma Gydrienė, meninio ugdymo pedagogė Virginija Norkuvienė, ugdytinių tėvai – Martyna Nabažaitė, Joana Liaučiuvienė, Edita Aganinienė.

Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“  Ikimokyklinio ugdymo programa patvirtinta 2016 m. rugsėjo 5 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-81. 

Programos paskirtis

Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ Ikimokyklinio ugdymo programa siekiama tenkinti pagrindinius 1–6 metų vaiko poreikius: saugumo, sveikatos, judėjimo, žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos. Bendradarbiaujant su tėvais, švietimo pagalbos bei kitais specialistais, siekiama užtikrinti darnų vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi, kiekvieno ikimokyklinuko brandą priešmokyklinei grupei.

  (Susipažinti su “Ikimokyklinio ugdymo programa”)