IPU išorės vertinimo metodikos išbandymas ,,Buratine”

 

Rugsėjo 16, 17 dienomis Mažeikių lopšelyje-darželyje „Buratinas“ vyksta IPU išorės vertinimo metodikos išbandymas pagal  NŠA įgyvendinamą ESF finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė” (NR. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001).

Išorės vertintojos Lina Petrauskienė, Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė, Alma Sungailienė, Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ir Zita Domarkienė, Kretingos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė dvi dienas stebėjo mokytojo darbą darbo vietoje, vykdė individualius pokalbius, pakvietė diskusijai bendruomenės narius, savivaldos atstovus. Vertintojos, įvertinusios surinktą informaciją apie vaiko gerovę įstaigoje, ugdymosi aplinkas, ugdymąsi, ugdymo strategijas, pasiekimų vertinimą, ugdymo planavimą, bendradarbiavimą su ugdytinių šeimomis bei besimokančios organizacijos  kultūrą – pateikė preliminarias išorės vertinimo išvadas. Jose buvo pažymėta stipriosios sritys: vaiko psichologinis ir fizinis saugumas, vaikų tarpusavio sąveika, fizinė ir socialinė aplinka, pažintinė aplinka, įstaiga atvira pokyčiams, rekomenduotina tobulinti: ugdymosi strategijas, pasiekimų vertinimą ir ugdymo planavimą. Vertintojas džiugino pozityvi, pagrįsta maloniu bendravimu atmosfera, saugios estetiškos, vaikų poreikiams pritaikytos aplinkos, priemonių gausa, gražūs vaikų tarpusavio santykiai, dėmesys vaikų žaidimų pasirinkimui, darželio bendruomenės bendravimo kultūra. Įvertino, kaip mokyklą,  atvirą pokyčiams, aktyviai dalyvaujančią švietimo kokybės gerinimo projektuose.