Veiklos kokybės įsivertinimas – darželis ,,Buratinas” bandomoji įstaiga

 

Mažeikių lopšelis-darželis ,,Buratinas” dalyvauja Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“.

Gegužės 26 dieną direktoriaus įsakymu  įstaigoje sudaryta Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė, kurią konsultuoja  Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos autorių grupė. Metodikos rengimo grupė: Regina Sabaliauskienė (vadovė), dr. Agnė Brandišauskienė, dr. Milda Brėdikytė, dr. Jūratė Česnavičienė,dr. Rita Giedrė Rugevičiūtė.
                      Gegužės 26, 27 dienomis vyko konsultacijos, kurių metu  metodikos rengimo grupė pristatė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką ir įsivertinimo organizavimą, kuris vyks IQES platformoje.
                      Įsivertinimas yra vienas iš esminių mokyklos veiklos veiksnių, padedančių užtikrinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios mokyklos veiklos kokybę.Įsivertinimu siekiama kurti besimokančią bendruomenę, kurioje nuolatinė visos mokyklos bendruomenės refleksija, savianalizė, visų lygių tarpusavio bendradarbiavimas, dėmesys aktualiausiems mokyklos veiklos aspektams, lemiantiems ugdymo kokybę, būtų esminiai. Tokiu būdu įsivertinimas tampa integralia mokyklos veiklos dalimi, laiduojančia individualius kiekvieno mokyklos bendruomenės nario ir mokyklos kaip organizacijos pokyčius, kurie grindžiami savistaba, kritiniu mąstymu ir profesinio tobulėjimo galimybėmis. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – sukurti mokykloje kokybės siekio kultūrą, į mokyklos tobulinimo procesus įtraukiant visus bendruomenės narius.