Planavimo dokumentai

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais,  Švietimo įstaigos vadovas iki sausio 20 dienos parengia Ataskaitą, paskelbia viešai švietimo įstaigos interneto svetainėje ir pateikia svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos tarybai.

 

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Mokyklos taryba per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo, įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį valstybinės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – savivaldybės merui.

 

Parašome susipažinti su Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ direktorės Laimos Norvaišienės 2020 metų veiklos ataskaita ir savo vertinimus bei pasiūlymus teikti užpildant žemiau esančią anketą:

 

 

2019-2021 metų Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” strateginis planas

 Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” 2018-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

 Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” 2019-ųjų metų veiklos planas

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” 2019-ųjų metų veiklos plano vykdymo ataskaita

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” 2020-ųjų metų veiklos planas

 

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” direktorės Laimos Norvaišienės: