Planavimo dokumentai

 

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” veiklai organizuoti rengiami vidutinės (3 ir daugiau metų) ir trumpalaikės (iki 3 metų) trukmės planavimo dokumentai:

Strateginis planas – pagrindinis veiklos planavimo dokumentas (3 ir daugiau metų), kurį, suderinus su darželio taryba ir steigėju, tvirtina darželio direktorius. Strateginis planas yra suprantamas kaip bendras veiklos modelis ir jame numatomos pagrindinė kryptina veiksmų eiga. Strateginis planas nedetalizuoja konkrečių priemonių, kurių įgyvendinimui reikia mažiau nei vienerių metų.
Metinis veiklos planas rengiamas vieneriems finansiniams metams vadovaujantis Strateginiu planu ir derinamas su steigėju pagal sudarytą tvirtinimo grafiką. Metiniame veiklos plane numatyti konkretūs finansiniai ištekliai, kurie reikalingi Strateginiame plane numatytiems veiklos prioritetams, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, finansavimo šaltiniai bei atsakingi vykdytojai.

 

 

Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” direktorės Laimos Norvaišienės metų veiklos planavimas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais,  Švietimo įstaigos vadovas iki sausio 20 dienos parengia Ataskaitą, paskelbia viešai švietimo įstaigos interneto svetainėje ir pateikia svarstyti švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos tarybai.

Mokyklos bendruomenė per 10 dienų nuo Ataskaitos paskelbimo mokyklos interneto svetainėje turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo mokyklos tarybai. Mokyklos taryba per 15 dienų nuo Ataskaitos pateikimo, įvertinusi Ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį valstybinės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai – savivaldybės merui.