Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa parengta ir išleista įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012–2015). Projektas yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) dalis. Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.
Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (toliau – Programa) nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, Programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires.

 Programos paskirtis:
**Užtikrinti darnų vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi, kiekvieno vaiko mokyklinę brandą, priešmokyklinio ugdymo pedagogams bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais (logopedais, specialiaisiais pedagogais, socialiniais pedagogais, psichologais ir kt.);
**Nustatyti priešmokyklinio ugdymo sąlygas, kad priešmokyklinio ugdymo pedagogas, mokyklos ar kito švietimo teikėjo vadovas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) užtikrintų kokybišką Programos vykdymą.
 **Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo dermė užtikrinama, nuosekliai plėtojant ugdymo tikslus, uždavinius, vaiko ugdymosi pasiekimus, taikant į vaiką orientuoto ugdymo strategijas, vaiko kompetencijų augimą skatinančius pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus.

Programą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.

(Susipažinti su Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa)