Šį mėnesį planuojame

 

Data Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas arba dalyvaujantis asmuo
RENGINIAI 
2020-09-16-22   Europos judumo savaitė – ,,Judumas be jokios taršos“ Olimpinis komitetas
2020-09-21-25   LMNŠC ir SMLPC iniciatyvos “Aktyviai, draugiškai, linksmai“ –  „Judėjimo galia“ “ SSG, Olimpinis komitetas
2020-09-25   Akcija „Mažieji turistai 2020“ Olimpinis komitetas
2020-10-09   Kompozicija ,,Moliūgo gimtadienio tortas“

Gimtadienio pramogos žaidimai

Gamtosauginis komitetas
2020-10-05   Akcija „Mažoji mylia 2020“ (kūno kultūros ir sporto dienai paminėti) Olimpinis komitetas
2020-10-01-31   Respublikinis projektas „Mes rūšiuojam“Inicijuoti lapų išvežimo akciją –„Tegul keliauja lapai į mišką…“ Gamtosauginis komitetas, vaikų
taryba
2020-10-25   Akcija „Diena – be popieriaus“ Gamtosauginis komitetas
2020-10-10   Tarptautinė maisto savaitė: „Pasaulinė košės diena šeimoje“

Maisto vartojimo kultūros skatinimas.

Sveikatos stiprinimo darbo grupė
2020-10-19-26   Akcija ,, Padėk mažosioms pėdutėms’’ Vaikų taryba
2020-11-10-11   Europos sveikos mitybos dienai:
Protmūšiai pedagogams ir vaikams „Ar žinau ką valgau?“
Pyragų diena;
SSG, GMP
Kūrybinė darbo grupė
2020-11-16-27   Vartojimo kultūros ugdymas ,,Ar mokame apsisaugoti nuo šiukšlių?“, Linkėjimai, maistas“ (pokalbiai apie saugų apsipirkimą, pakuočių rūšiavimą) SSG, GMP
2020-12-16-18   Kalėdinės šventės grupėse Grupių mokytojos
KVALIFIKACINIAI RENGINIAI 
2020-09-11  9:00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinis užsiėmimas – susitikimas su Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos prezidente  L. Norvaišienė
G. Tamušauskienė
2020-09-25 9:00 val. ,,Ilgalaikė programa ,,Vaiko emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje”        (92 val.) L. Petrošienė,
J. Dačkauskienė,
A. Rūdienė,
S. Ramanauskienė
2020-09-10 13:00 val. Nuotolinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų pirmininkų metodinis užsiėmimas ,,Veiklos planavimas 2020-2021 m.m.” A. Rūdienė
2020-09-24 11:00 val. Socialinių pedagogų metodinis užsiėmimas ,,Veiklos planavimas 2020-2021 m.m.” K. Urbonienė
2020-10-01 13:00 val. Ilgalaikė programa ,,Vaikų kūrybiškumo skatinančios strategijos ir jų taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje”(40 val.) B. Bagočienė,
D. Vasiliauskienė,
J. Gintalienė
2020-10-14-11-12 10:00 val. Ilgalaikė programa ,,Pažangi vadybinė praktika ir inovacijos darželyje”(40 val.) G. Tamušauskienė,
I. Jonauskienė,
L. Norvaišienė
2020-10-08 13:15 val. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis
,,Veiklos planavimas 2020-2021 m.m.”
L. Ligeikienė
2020-10-27 10:00 val. Mokymai bendruomenei ,,Psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimai” L. Norvaišienė
2020-12-17-18 9:00 JST PO kuratorių mokymai G.Tamušauskienė
2020-12-16    Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamas projektas mokymai ,,Inovacijos vaikų darželyje”(96 ak.val.) L. Norvaišienė,
J. Dačkauskienė
2020-12-01-04   Nacionalinės švietimo agentūros organizuotuose mokymuose „Streso ir perdegimo sindromo atpažinimas ir įveika“ M. Liaučiūtė
2020-10-20-12-18    Supervizijos ,,Konsultavimas ir darbo organizavimas nuotoliniu būdu” M. Liaučiūtė
2020-12-10   Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: fizinis pajėgumas. R. Gydrienė
2020-12-14   LTOK konferencija ,,OVUP galimybės ir įrankiai. R.Gydrienė
2020-12-14-16 13:00 Palankios emocinės aplinkos kūrimas, stiprinant tėvų vaidmenį priešmokykliniame amžiuje L.Ligeikienė,
I.Jonauskienė,
L.Činčiukienė,
I. Veselienė
2020-12-28- 2021- 01-30 13:00 Darbuotojų psichinės  sveikatos gerinimas darbo vietoje (40 ak. val) Bendruomenė
       
POSĖDŽIAI, PASITARIMAI
2020-09-08 13:00 val. Mokytojų pasitarimas ,,Darbo grupių veiklos planavimas 2020-2021 m.m.” G. Tamušauskienė
2020-09-15-31 17:00 val. Grupių tėvų susirinkimai L. Norvaišienė,
G.Tamušauskienė
2020-10-13 13:00 val. Mokytojų pasitarimas ,,Vaikų pasiekimų vertinimo analizė vyresnėse ir priešmokyklinėse grupėse” G.Tamušauskienė
2020-10-20 13:00 Mokytojų pasitarimas ,,Vaikų pasiekimų vertinimo analizė lopšelio ir jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus grupėse” G. Tamušauskienė
2020-11-30 10:00 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacijos tarybos  posėdis L. Norvaišienė
2020-12-08 9:00 Mažeikių rajono mokyklų  vadovų pasitarimas L. Norvaišienė
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

.