Švietimo pagalba

 

Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę. Pagalbos
teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką.

Kaip teikiama švietimo pagalba?
Vaikas ugdomas Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” pagal bendrojo ugdymo programą, teikiant socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo ar kitų specialistų pagalbą. Naudojami įprastiniai ugdymosi metodai ir būdai, gali būti taikomi alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai.

Kas yra Vaiko gerovės komisija (VKG)?
Vaiko gerovės komisija– darželio “Buratinas” grupė specialistų, kurie sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus.

Kas yra pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)?
Tai biudžetinė valstybės ar savivaldybės įstaiga, kuri, tėvams, (globėjams) sutikus, įvertina vaiko ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą ir teikia pedagoginę bei psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams), švietimo įstaigai.

Mažeikių PPT adresas: Naftininkų g. 9, LT-89239 Mažeikiai. Telefonas: 8 (443) 203 41

Ką daryti, jei tėvai (globėjai) pastebėjo, kad vaikas turi ugdymosi sunkumų?
Jei vaikui iškilo problemų, pirmiausia reikia jas aptarti su ugdančiu mokytoju arba darželio psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemoms spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko geroves komisija (VGK).

Jei tėvai (globėjai) patys įtaria, kad jų vaikas turi ugdymosi sunkumų, tėvai (globėjai) gali prašyti įvertinti jo specialiuosius ugdymosi poreikius. Tai daro darželio Vaiko gerovės komisija (VGK).

Jei vaiko ugdymosi sunkumų kyla pedagogui, jis pildo specialią stebėjimo anketą ir kreipiasi į tėvus (globėjus), prašydamas sutikimo nustatyti vaiko ugdymosi sunkumų priežastis bei įvertinti jo gebėjimus. Vaiko specialieji
ugdymosi poreikiai (SUP) gali būti įvertinti tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.

Kodėl reikia atlikti vaiko SUP įvertinimą?
Įvertinimo tikslas– nustatyti, kokia pagalba ir paslaugos reikalingos siekiant sudaryti specialiųjų poreikių vaikui
optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas.

Kokiam laikui skiriamas specialusis ugdymas?
Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį įvertinimą,
laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio įvertinimo data, specialusis
ugdymasis yra skirtas laikinai.

Ar galima nutraukti specialųjį ugdymą?
Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui,
specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus
darželio direktoriui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos.

Kokią švietimo pagalbą galima gauti Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas”?

 

Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia spec.ugdymo pedagogė

Laura Skriparienė

(nuo 2020-09-16  dekretinėse atostogose)

Šiuo metu specialiąją pedagoginę pagalbą teikia
Kristina Urbonienė

Logopedo-specialiojo pedagogo darbo tikslas – nustatyti ir įveikti vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, skatinti šių sutrikimų prevenciją, lavinti vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, sutrikusias funkcijas.

  Funkcijos:

 • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti individualias, ar grupines kalbos ugdymo programas;
 • Įveikti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • Bendradarbiauti su grupių mokytojais, teikti jiems rekomendacijas ugdant vaikų kalbą grupėse;
 • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimais ir sunkumais, korekcinio darbo metodais ir būdais; teikti metodines rekomendacijas darbui namuose su vaiku;
 • Dalyvauti VGK posėdžiuose;
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).
 • Dalyvauti atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams ir juos konsultuoti;
 • Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus;

 • Nuotolinis ugdymas 2020-03-30
 • Švietimo pagalba  vaikams
 • Savaitės pradžia buvo gana sunkoka, per dvi  pirmas dienas pavyko paruošti užduotis ir išsiųsti vaikams. Prie mano  puslapio prisijungė 27  ugdytinių tėvai. Iš jų 17 vaikų aktyviai ir stropiai atlikinėjo užduotis, siuntė nuotraukas, video.
 •  Džiaugiuosi matydama vaikų pastangas ir mamų kantrybę, nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Ačiū visiems.

Logopedinę pagalbą teikia spec. ugdymo pedagogė logopedė

Indra Danielienė

Darželio logopedo pagrindinis tikslas – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

  Funkcijos:

 • Laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalinti.
 • Puoselėti visas vaiko galias, lemiančias jo asmenybės vystymosi ir įntegracijos į visuomenę sėkmę.
 • Ugdyti savimi pasitikinčia, fiziškai, protiškai, emociškai ir socialiai subrendusią asmenybę.
 • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Sudaryti individualias, pogrupinės kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas.
 • Įveikti ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  Bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, ugdytiniais, bei teikti jiems metodinę pagalbą.
 • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku.
 • Esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siusti į PPT ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.
 • Dalyvauti Vaiko Gerovės Komisijos veikloje.

Psichologo pagalbą teikia psichologė

Monika Liaučiūtė

Psichologo tikslas: teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Funkcijos:

 1. Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 2. Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 3. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 4. Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 5. Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 6. Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Psichologės veiklos kryptys: konsultavimas, tyrimai, įvertinimai, švietimas, metodinė veikla, prevencinė veikla.

Pagalbos organizavimas.

Pagalba vaikui teikiama, kai kreipiasi:

 1. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 2. Pedagogai, gavę vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 3. Kai Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo nurodyta teikti psichologo pagalbą.

Psichologo veiklos planas 2020-2021 m. m.

 

Nuotolinis ugdymas 2020-03-30 Refleksija apie pirmą darbo savaitę…

Darbo savaitė prasidėjo informuojant visus darželio tėvus (globėjus) žinute Feisbuko puslapyje „Psichologė Monika“ ir „Mūsų darželis“ vidinėse žinutėse apie pradedamą darbą nuotoliniu būdu ir pakviečiant tėvus kreiptis į psichologę, jeigu iškyla kokių nors klausimų ar nori pasitarti vienais ar kitais klausimais. Susisiekta telefonu su vaikų, kuriems yra skirta švietimo pagalba, tėveliais ir informuota apie darbą nuotoliniu būdu, išsiaiškinta kaip jaučiasi, kaip laikosi ugdytiniai.

Feisbuko anketoje „Psichologė Monika“ dalinamasi informacija apie tai kaip kalbėti šiuo laikotarpi su vaikais apie koronavirusą, pateikiami patarimai tėvams, pasiūlymai pasiklausyti mokymų. Pakviesta darželio bendruomenė prisidėti prie paminėjimo Pasaulinei autizmo supratimo dienai.

Šią savaitę dalyvavau nuotolinėje diskusijoje švietimo įstaigose dirbantiems psichologams, kurią vedė Žydrė Arlauskaitė, psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos valdybos narė ir Valija Šap, psichologė, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė. Žinias pritaikysiu nuotoliniame ugdyme.

Ačiū tėveliams už Jūsų pagalbą, įsitraukimą,  palaikymą  organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu. Būkite sveiki ir saugokite save. 

Antrą nuotolinio darbo savaitę toliau tęsiamas bendravimas su vaikų tėvais

Trečią nuotolinio darbo savaitę toliau bendraujama su tėvais, skatinama mokytojų savišvieta.

Refleksija po ketvirtos nuotolinio ugdymo(si)  savaitės-

Ketvirtąją nuotolinio darbo savaitę daugiausiai dėmesio skyriau vaikams, kuriems reikalinga švietimo pagalbos specialistų pagalba. Su vaikais turėjau vaizdo pokalbius. Džiaugiausi vaikų aktyvumu, vaikų noru bendrauti, pasakoti, rodyti mėgstamiausius žaislus.

Dalyvavau Mažeikių rajono psichologų metodiniame susirinkime, kuris vyko nuotoliniu būdu. Susitikimo metu buvo pasidalinti patirtimi, kaip teikiama psichologinė pagalba nuotoliniu būdu, kokie sunkumai iškyla. Taip pat pasidalinome informacija, kokiuose mokymuose, seminaruose dalyvaujame.

Šią savaitę taip pat buvo skirta laiko ir savišvietai – dalyvavimas programoje “DRABMLYS.LT Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas“ bei seminare  „Stresas, nerimas ir ramybė mokytojo darbe“.  

 Refleksija po penktos nuotolinio ugdymo(si)  savaitės-

Penktoji nuotolinio darbo savaitė skirta dokumentacijai, šviečiamąjai veiklai. Stebėta 3A grupės nuotolinę valandėlę „Laikas kartu“, kurios metu vaikai dalinosi patirtimi apie sprendimų priėmimus. Taip pat dalyvauta psichologų sąjungos organizuotuose nuotoliniuose mokymuose “Tėvų konsultavimo praktiniai aspektai”. Be to toliau tęsiamas bendravimas su tėvais „mesendžerio“ žinutėmis, tariamasi dėl tinkamo laiko vaizdo skambučiams.

 

 Refleksija po šeštos nuotolinio ugdymo(si)  savaitės-

Šeštąją nuotolinio darbo savaitę toliau tęsiamas bendravimas su vaikais nuotoliniu būdu bei su jų tėvais. Paruošiau rekomendacijas tėvams, apie vaikų savivertę, kaip galima pastiprinti vaiko pasitikėjimą savimi. Taip pat domėjausi naujausiais tyrimais psichologijos srityje ir dalyvavau XVII-oje Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijoje „Mokslas be sienų“!  (konferencijos programa http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/05/JMPK2020-programa.pdf).

 

  Refleksija po septintos nuotolinio ugdymo(si)  savaitės-

Septintąją nuotolinio darbo savaitę toliau tęsiamas bendravimas su vaikais nuotoliniu būdu bei su jų tėvais. Pokalbiai su vaikais buvo orientuoti į konsultacijų metu sukurto ryšio palaikymą. Su vaikais kalbėjome apie motyvacijos trūkumą atliekant užduotėles, apie emocijas, apie koronavirusą. Beveik visiems vaikams, su kuriais turėjau vaizdo pokalbius patiko bendrauti virtualiai, visi norėjo parodyti savo kambarius, žaislus, pasakoti kaip sekasi namuose, kaip sutaria su broliais/sesėmis. Su tėvais kalbėjome apie psichologines mikčiojimo problemas, brolių-sesių santykius karantino metu, kaip išgyventi artimo gyvūno netektį, apie elgesio problemas, apie motyvacijos problemas atliekant užduotėles. Paruošiau rekomendacijas tėvams, kaip paruošti vaiką lengvesnei adaptacijai darželyje po karantino. Dalyvavau Mažeikių raj. Psichologų metodiniame susirinkime, kurio metu kalbėjome apie galimybes kaip atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, kadangi 2020 metai yra paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais. Savo Facebook paskyroje dalinausi informacija apie vaikų nerimą, baimes bei ekranų žalą. Taip pat pateikiau naują terapinę pasaką apie pyktį svetainėje https://padlet.com/monikaliauciute.