Švietimo pagalba

 

Švietimo pagalba – tai specialistų vykdoma veikla, leidžianti didinti vaiko ugdymo(si) kokybę. Pagalbos
teikimo tikslas – padėti tėvams (globėjams) veiksmingai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką.

Kaip teikiama švietimo pagalba?
Vaikas ugdomas Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas” pagal bendrojo ugdymo programą, teikiant socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo ar kitų specialistų pagalbą. Naudojami įprastiniai ugdymosi metodai ir būdai, gali būti taikomi alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai.

Kas yra Vaiko gerovės komisija (VKG)?
Vaiko gerovės komisija– darželio “Buratinas” grupė specialistų, kurie sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo organizavimo ir mokymo turinio klausimus.

Kas yra pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)?
Tai biudžetinė valstybės ar savivaldybės įstaiga, kuri, tėvams, (globėjams) sutikus, įvertina vaiko ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą ir teikia pedagoginę bei psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams), švietimo įstaigai.

Mažeikių PPT adresas: Naftininkų g. 9, LT-89239 Mažeikiai. Telefonas: 8 (443) 203 41

Ką daryti, jei tėvai (globėjai) pastebėjo, kad vaikas turi ugdymosi sunkumų?
Jei vaikui iškilo problemų, pirmiausia reikia jas aptarti su ugdančiu mokytoju arba darželio psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemoms spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko geroves komisija (VGK).

Jei tėvai (globėjai) patys įtaria, kad jų vaikas turi ugdymosi sunkumų, tėvai (globėjai) gali prašyti įvertinti jo specialiuosius ugdymosi poreikius. Tai daro darželio Vaiko gerovės komisija (VGK).

Jei vaiko ugdymosi sunkumų kyla pedagogui, jis pildo specialią stebėjimo anketą ir kreipiasi į tėvus (globėjus), prašydamas sutikimo nustatyti vaiko ugdymosi sunkumų priežastis bei įvertinti jo gebėjimus. Vaiko specialieji
ugdymosi poreikiai (SUP) gali būti įvertinti tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.

Kodėl reikia atlikti vaiko SUP įvertinimą?
Įvertinimo tikslas– nustatyti, kokia pagalba ir paslaugos reikalingos siekiant sudaryti specialiųjų poreikių vaikui
optimalias ugdymo ir ugdymosi sąlygas.

Kokiam laikui skiriamas specialusis ugdymas?
Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Jei nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį įvertinimą,
laikoma, kad yra skirtas nuolatinis specialusis ugdymasis. Jei nurodoma pakartotinio įvertinimo data, specialusis
ugdymasis yra skirtas laikinai.

Ar galima nutraukti specialųjį ugdymą?
Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui,
specialiojo ugdymosi ir (ar) Švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus
darželio direktoriui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos.

Kokią švietimo pagalbą galima gauti Mažeikių lopšelyje-darželyje “Buratinas”?

 

Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia spec.ugdymo pedagogė

Laura Skriparienė

 

 

Logopedo-specialiojo pedagogo darbo tikslas – nustatyti ir įveikti vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus, skatinti šių sutrikimų prevenciją, lavinti vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, sutrikusias funkcijas.

  Funkcijos:

 • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • Sudaryti individualias, ar grupines kalbos ugdymo programas;
 • Įveikti mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
 • Bendradarbiauti su grupių mokytojais, teikti jiems rekomendacijas ugdant vaikų kalbą grupėse;
 • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos gebėjimais ir sunkumais, korekcinio darbo metodais ir būdais; teikti metodines rekomendacijas darbui namuose su vaiku;
 • Dalyvauti VGK posėdžiuose;
 • Bendradarbiauti ir konsultuotis su Pedagogine psichologine tarnyba (PPT).
 • Dalyvauti atliekant pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį;
 • Teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams ir juos konsultuoti;
 • Tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus;

 

 

Logopedinę pagalbą teikia spec. ugdymo pedagogė logopedė

Indra Danielienė

Darželio logopedo pagrindinis tikslas – rūpintis mokinių kalbos vystymosi raida, kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų korekcija.

  Funkcijos:

 • Laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalinti.
 • Puoselėti visas vaiko galias, lemiančias jo asmenybės vystymosi ir įntegracijos į visuomenę sėkmę.
 • Ugdyti savimi pasitikinčia, fiziškai, protiškai, emociškai ir socialiai subrendusią asmenybę.
 • Įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Sudaryti individualias, pogrupinės kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas.
 • Įveikti ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  Bendradarbiauti su mokytojais, tėvais, ugdytiniais, bei teikti jiems metodinę pagalbą.
 • Supažindinti tėvus su vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais ir būdais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku.
 • Esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos mokinius siusti į PPT ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.
 • Dalyvauti Vaiko Gerovės Komisijos veikloje.

Psichologo pagalbą teikia psichologė

Monika Liaučiūtė

Psichologo tikslas: teikti psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, siekiant užtikrinti vaikų psichologinę gerovę.

Funkcijos:

 1. Konsultuoti, nustatyti vaiko psichologines problemas; taikyti psichologinio konsultavimo technikas.
 2. Įvertinti vaiko galias ir sunkumus, nustatyti asmenybės ar ugdymosi problemas.
 3. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), su pedagogais, teikti jiems rekomendacijas.
 4. Teikti psichologinį švietimą tėvams (globėjams), pedagogams vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos klausimais.
 5. Vykdyti individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlikti psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 6. Dirbti su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.

Psichologės veiklos kryptys: konsultavimas, tyrimai, įvertinimai, švietimas, metodinė veikla, prevencinė veikla.

Pagalbos organizavimas.

Pagalba vaikui teikiama, kai kreipiasi:

 1. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai);
 2. Pedagogai, gavę vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 3. Kai Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymoje dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo nurodyta teikti psichologo pagalbą.

 

Psichologo veiklos planas 2022-2023 m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Pridėtos rinkmenos