Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas

Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklės

Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės

Prašymų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį formos

Pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų, kurių vertė viršija nustatytą 5 minimalių gyvenimo lygių (MGL) sumą, įvertinimo ir saugojimo tvarka

Atlyginimo asmenims, suteikusiems Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai vertingą informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tvarkos aprašas

Dėl kriterijų valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikštam nusišalinimui nepriimti patvirtinimo