Veikla

Tvarkos

Bendrieji veiklos dokumentai:

Ugdomojo proceso organizavimo dokumentai:

Informacija pildoma)

Ugdymas

Lopšelio – darželio ,,Buratinas“ pedagogai ugdomąją veiklą organizuoja pagal 2007 m.  sukurtą ugdomosios veiklos programą.   Vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo programų aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministerijos 2011 m. birželio 7d. ISAK. Nr. 1009, programa atnaujinta 2011 metais.

Ši ikimokyklinio ugdymo programa savita tuo, kad siejama su sveikos gyvensenos įgūdžių ir įpročių ugdymu, vertybinių nuostatų ir elgsenos formavimu. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų saugumui, sveikatos stiprinimui, fiziniam aktyvumui, sveikos gyvensenos ugdymui. Žaidimo, bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, saviraiškos poreikių patenkinimui.

Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa yra orientyras, leidžiantis pedagogui kryptingai organizuoti ugdomąją veiklą, kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas, ugdymo(si) turinį ,,priartinti prie vaiko“.

Didžiulis dėmesys yra skiriamas vaikų kompetencijų ugdymui: socialinei, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo ir meninei kompetencijai, saugumui, psichinės ir fizinės sveikatos saugojimui, stiprinimui bei mitybai.

Atsižvelgiant į individualias vaiko ypatybes, vaikų veikla individualizuojama, keičiama, derinant aktyvią ir pasyvią veiklą grupėje ir lauke. Darželyje vaikų ugdymas siejamas su sveikatos stiprinimo bei aplinkosaugos švietimo nuostatomis.

Nuo pirmų  atėjimo į darželį dienų vaikas mūsų įstaigoje ugdomas kryptingai, sistemingai, taikant įvairius ugdymo metodus, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius, gebėjimus, galimybes, tėvų pageidavimus, lūkesčius.

Ugdymo(si) kryptingumas

Ikimokyklinio ugdymo programa – 2016m.

Ikimokyklinio ugdymo programa – 2011 m.

Finansinės ataskaitos

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis 

2018  Pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. Finansinės būklės ataskaitos III ketvirtis

2018 m. Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis

2018 m. Finansinės būklės  ataskaita I ketvirtis

2017 m. Finansinės būklės ataskaitos – III ketvirtis

2017 m. Finansinės būklės ataskaitos – II ketvirtis

2017 m. Finansinės būklės ataskaitos – I ketvirtis

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio  aiškinamasis raštas

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2013 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2012 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Pridėtos rinkmenos