Laisvos darbo vietos

 

Norėdami prisijungti prie Mažeikių lopšelio-darželio “Buratinas” šaunios ir profesionalios darbuotojų komandos, kviečiame pildyti kvietimą darbo pokalbiui: Pildyti prašymą 

 

 

SKELBIAMA ATRANKA IKIMOKYKLINIO ir/ar PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE  “BURATINAS”  PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbimo Nr.: 2024/01
Skelbimo data: 2024-02-01

Atranką organizuojanti įstaiga: Mažeikių lopšelis-darželis „Buratinas”
Pareigos: Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojas, 1 pareigybė
Darbo užmokestis: DU mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu
Darbo pradžia: 2023 m. gruodžio 1 d. 
Atrankos būdas: atrankos pokalbis

_________________________________________________________________

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BURATINAS“ IKIMOKYKLINIO ir/ar PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ ĮGYVENDINANČIO MOKYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Pareigybės pavadinimas – Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojas                                                                                          

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Mokytojas pavaldus tiesiogiai Mažeikių lopšelio-darželio „Buratinas“ direktoriaus pavaduotojui ugdymui

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM MOKYTOJUI

4. Mokytojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1 Turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir auklėtojo ar pedagogo kvalifikaciją.

4.2. Baigta ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa. Studijų kryptis – Pedagogika; krypties šaka – Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo pedagogika; kvalifikacinis laipsnis – Pedagogikos krypties (šakos)

4.3. Išklausyta ne trumpesnė kaip 80 valandų (ne mažiau kaip 3 studijų kreditų) kompiuterinio raštingumo mokymų apimties programa (30 proc. kontaktinių valandų ir 70 proc. savarankiško mokymosi valandų).

4.4. Valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.

4.5. Išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas).

4.6. Specialieji reikalavimai užsienio kalbų mokėjimui netaikomi.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO MOKYTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis mokytojas vykdo šias funkcijas:

5.1.organizuoja, vykdo, dalyvauja  ugdomajame procese, tarpusavyje derina vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;

5.2. atsižvelgia į individualius vaikų ugdymo(-si) poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovaujasi  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos  higienos normomis ir taisyklėmis;

5.3.  planuoja grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais;

5.4. kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;

5.5. užtikrina savo darbo kokybę;

5.6. sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus, inicijuoja individualių programų, projektų rengimą;

5.7. esant sunkumams dėl vaiko ugdymo, gavęs vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, kreipiasi  į įstaigos Vaiko gerovės komisiją, kad įvertintų vaiko specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, ir vykdo jos rekomendacijas;

5.8. saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt. Pastebėjęs smurto apraiškas praneša įstaigos administracijai;

5.9. organizuoja ugdytinių ekskursijas, šventes, kartu jose dalyvauja ir atsako už vaikų saugumą ir gyvybę;

5.10.    teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko ugdymo turinį, metodus ir priemones;

5.11. laiku pildo ir tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentaciją;

5.12. analizuoja ir vertina savo ir kolegų pedagoginę veiklą, teikia pasiūlymus;

5.13.   bendradarbiauja su kolegomis, tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;

5.14. inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

5.15.    bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derina šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes;

5.16.    teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais. Sistemingai informuoja tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo (-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);

5.17.    bendradarbiauja su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio ugdymo mokytoju, švietimo pagalbos specialistais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais;

5.18.    informuoja įstaigos administraciją, Vaiko gerovės komisiją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

5.19.    priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;

5.20.    dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos rengime, veiklos plano rengime, veiklos įsivertinime ir kt.;

5.21.    esant būtinybei, talkina kolegoms, rengia ir dalyvauja renginiuose, šventėse, talkose, ekskursijose ir kitur;

5.22.   vadovaujasi visais įstaigoje galiojančiais dokumentais, tvarkomis, aprašais ir kt., reglamentuojančiais darbo tvarką, saugą ir atsakomybes.

__________________________

Dokumentų pateikimo būdas: atvykstant į vietą 8:00 – 17:00 val.
Adresas: Sodų g., 16A, Mažeikiai,
Informacija teikiama: direktorė Laima Norvaišienė tel. 8 443 72965  el.paštu info@buratinas.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2024-08-31

_____________________________________________________________